logo-ceip

Informació Curs 2015-2016

Benvolguts Pares i Mares: El començament de les classes serà el dia 10 Dijous de Setembre de 9 a 13h Les llistes provissionals amb les puntuacions de menjador estan exposades al tauler del centre. L’alumnat beneficiari de beca pot fer ús del menjador de Setembre a Octubre

Documentació per a la matricula 2015-2016

CAL ENTREGAR-LA DEL 8 AL   14 DE MAIG

Sol.licitud oficial degudament complimentada .ANNEX III i ANNEX VI(voluntari)

  • Fotocòpia del Llibre de Família de :         * Full de matrimoni.

* Full del fill/a a matricular.

* Full dels germans/es (vore annexe)

  • Un rebut de l’aigua, telèfon, llum,etc, o un certificat d’empadronament. (En cas que el domicili que consta en el DNI, i el que consta en el rebut no siga el mateix, hi ha que portar un certificat d’empadronament del secretari de l’ajuntament)
  • Fotocòpia del D.N.I. del pare i la mare.
  • Fotocòpia de la Cartilla de la Seguretat Social o Muface. (Tots els fulls).
  • Fotografies de l’alumne/a (vore annex fotos)
  • Document Sanitari . Recollir en Centre de Salut.
  • Fitxa de dades personals (imprés del centre)

Leer más