logo-ceip

Documentació per a la matricula 2015-2016

CAL ENTREGAR-LA DEL 8 AL   14 DE MAIG

Sol.licitud oficial degudament complimentada .ANNEX III i ANNEX VI(voluntari)

 • Fotocòpia del Llibre de Família de :         * Full de matrimoni.

* Full del fill/a a matricular.

* Full dels germans/es (vore annexe)

 • Un rebut de l’aigua, telèfon, llum,etc, o un certificat d’empadronament. (En cas que el domicili que consta en el DNI, i el que consta en el rebut no siga el mateix, hi ha que portar un certificat d’empadronament del secretari de l’ajuntament)
 • Fotocòpia del D.N.I. del pare i la mare.
 • Fotocòpia de la Cartilla de la Seguretat Social o Muface. (Tots els fulls).
 • Fotografies de l’alumne/a (vore annex fotos)
 • Document Sanitari . Recollir en Centre de Salut.
 • Fitxa de dades personals (imprés del centre)

Altres documents: Presentar-los quan es vullga acreditar alguna de les següents cincumstàncies, sempre tenint en comte les instruccions que figuren a l’Annex I

 

 • Lloc de treball: Documents acreditatius de la relació laboral i domicili del centre de treball, si s’escau del pare i/o de la mare o tutor.
 • Germans al Centre: El centre verificarà aquest aspecte.
 • Antics alumnes del centre sol.licitat. Serà acreditada per la direcció del centre.
 • Pares treballadors en el centre. S’acreditarà per la direcció del centre.
 • Discapacitat: Certificat emés per la Conselleria de Benestar Social.
 • Alumnes amb Necessitats Educatives Especials: Dictamen emés per l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica o informe de proposta d’escolarització emés per l’inspecció educativa.
 • Familia nombrosa: Títol oficial de família nombrosa, en vigor.
 • Renta unitat familiar. Annex VI
 • Circumstància específica. (Vore tauler d’anuncis)
 • Mare gestant. (Vore normativa)

 

CALENDARI:

 • 10 de juny: publicació de les llistes provisionals.
 • 17 de juny: publicació de les llistes definitives.
 • Del 22 al 29 de juny, els pares dels alumnes admesos han de passar per la Secretaria de l’escola per tal de confirmar la matrícula en el centre. L’omissió d’aquest tràmit de formalització de la matrícula implicarà la renúncia a la plaça escolar.

 

MATRICULA_2015

calendari Admissio 2015-2016

HORARI ENTREGA DOC MATRICULA