logo-ceip

curs 2023 - 2024

  1. Alumnat que en el curs 2022-2023 ja va sol·licitar l’ajuda per al menjador escolar:
  • Els pares, mares o tutors de l’alumnat que siguen usuaris de l’Aplicació ITACA Web Família podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar l’esborrany de sol·licitud d’ajuda, on constaran pregravades les Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany al centre on estaran matriculades durant el curs 2023-2024, sense necessitat de presentar la documentació. Si alguna de les dades que figuren en l’esborrany no és correcta, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i aquest es presentarà al centre educatiu juntament amb la documentació justificativa
  • Els pares, mares o tutors de l’alumnat que no siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família podran sol·licitar al centre educatiu on l’alumnat estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud d’ajuda per al menjador escolar, on constaran pregravades les
  1. Alumnat que en el curs 2022/2023 no va sol·licitar l’ajuda per al menjador escolar:

 

La sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant l’annex I, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requereix en aquesta convocatòria en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2023/2024.

Més informació a secretaria del centre.

DIRECCIÓ CEIP JAUME I