logo-ceip

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

D’acord amb la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i el Títol III dels Decrets 233/1997 i 234/1997 de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària (DOGV 8-9-97), Ordre de 10 d’octubre de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l’elecció dels consells escolars dels centres públics docents no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOGV 14-10-97), , de la Conselleria d’Educació, per la qual s’adapten les normes contingudes en el Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària, referides a la composició dels consells escolars dels centres d’Educació Especial de la Comunitat Valenciana i Resolució 13 de setembre de 2017 2017/8134 de 25/09/2017.

CIRCULAR